Ochrana osobních údajů

 

Zásady zpracování osobních údajů pro zákazníky

 

společnosti Aledo s.r.o. dle GDPR

Cílem těchto Zásad zpracování osobních údajů pro zákazníky společnosti Aledo s.r.o., IČO:
29298776, se sídlem Brodek u Konice 342, PSČ 79846, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 72256 („Zásady" a „společnost Aledo") je
poskytnout zákazníkům informace o tom,
- jaké osobní údaje společnost Aledo jako správce zpracovává o fyzických osobách při
poskytování služeb a při návštěvách internetových stránek provozovaných společností
Aledo a kontaktech s potenciálními zákazníky,
- k jakým účelům a jak dlouho společnost Aledo tyto osobní údaje v souladu s platnými
právními předpisy zpracovává,
- komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž informovat o tom,
- jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů
náleží.
Tyto Zásady se týkají zpracování osobních údajů zákazníků společnosti Aledo a přiměřeně i
jejich zástupců či kontaktních osob, uživatelů služeb společnosti Aledo, zájemců o služby
společnosti Aledo a návštěvníků internetových stránek provozovaných společností Aledo, a to
vždy v rozsahu osobních údajů odpovídajícím jejich postavení vůči společnosti Aledo.
Tyto Zásady jsou účinné od 08.06.2018 a jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679,
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení" nebo
„GDPR") za účelem zajištění informační povinnosti společnosti Aledo jako správce dle čl. 13
GDPR.

A. Kategorie osobních údajů
Osobním údajem je jakákoli informace, která se vztahuje k fyzické osobě, kterou je
společnost Aledo schopná identifikovat. V souvislosti s poskytováním služeb může ze strany
společnosti Aledo dojít ke zpracování následujících kategorií osobních údajů.


1. Základní osobní identifikační údaje a adresní údaje
Takové údaje jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy. Jedná se zejména o:
- akademický titul
- jméno a příjmení
- název obchodní firmy
- IČO, DIČ
- adresa sídla nebo místa podnikání
- fakturační adresa

- identifikační údaje plátce vyúčtování
- bankovní spojení

2. Kontaktní údaje
- kontaktní telefonní číslo
- kontaktní e-mail
- adresy na sociální sítě (v případě když se přihlásíte přes Facebook nebo Gmail)


3. Údaje zpracované na základě vašeho souhlasu
Zpracování těchto údajů je nezbytně nutné k plnění smlouvy nebo zákonných povinností či
ochranu oprávněných zájmů společnosti Aledo, a také jejich zpracování umožní společnosti
Aledo zlepšovat služby, zaměřit se na to, co zákazníky opravdu zajímá, a případně zákazníky
informovat o nabídkách, které jsou pro ně vhodné. Tyto údaje jsou zpracovány jen v případě
udělení souhlasu a mohou být zpracovány po dobu platnosti tohoto souhlasu.
Jedná se zejména o:
- údaje získané marketingovými průzkumy (jsou zpracovány u zákazníků služeb
společnosti Aledo na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro obchodní
účely),
- záznamy o chování na internetových stránkách spravovaných společností Aledo
získané z cookies v případě povolení cookies ve webovém prohlížeči (jsou zpracovány
pro vylepšení provozu internetových stránek provozovaných společností Aledo,
internetovou reklamu a v případě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro
obchodní účely jsou tyto údaje zpracovány společně s ostatními osobními údaji pro
tento účel).

B. Účely, právní důvody a doby zpracování osobních údajů
Rozsah zpracovávaných údajů závisí na účelu zpracování. Pro některé účely je možné
zpracovávat údaje přímo na základě smlouvy, oprávněného zájmu společnosti Aledo nebo na
základě zákona (bez souhlasu), pro jiné pouze na základě souhlasu.


1. Zpracovávání z důvodu plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a z důvodu
oprávněných zájmů společnosti Aledo
Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností
společnosti Aledo a ochranu oprávněných zájmů společnosti Aledo je povinné. Bez
poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat. Ke
zpracování osobních údajů pro tyto účely není zákonem vyžadován souhlas od subjektu údajů.
Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout.
Jedná se zejména o tyto základní dílčí účely:
- zajišťování provozu a ochrany sítí elektronických komunikací (plnění smlouvy),

- poskytování služeb elektronických komunikací, platebních transakcí, poskytování
dalších služeb (plnění smlouvy),
- vyúčtování za služby (plnění smlouvy),
- plnění zákonných daňových povinností (plnění zákonných povinností),
- účely stanovené zvláštními zákony pro potřeby trestního řízení a pro naplnění
povinnosti součinnosti s Policií České republiky a dalšími státními orgány (plnění
zákonných povinností),
- výměna údajů mezi provozovateli webových stránek a poskytovateli služeb
elektronických komunikací pro zajištění propojení a přístupu k webové stránce, ke
vzájemnému vyúčtování (plnění smlouvy),
- provozování kamerových a monitorovacích systémů v prostorách společnosti Aledo
pro účely prevence vzniku škod (oprávněný zájem společnosti Aledo),
- vyhodnocování chování zákazníka při využívání služeb a jeho platební morálky pro
účely prevence vzniku pohledávek, které může mít vliv na rozhodování společnosti
Aledo o podmínkách uzavírání dalších smluv se zákazníkem, přičemž rozhodování o
uzavření či neuzavření další smlouvy neprobíhá automatizovaně (oprávněný zájem
společnosti Aledo),
- vymáhání pohledávek za zákazníkem a ostatní zákaznické spory (oprávněný zájem),
- procesy spojené s identifikací zákazníka (plnění smlouvy),
- zajištění důkazů pro případ nutnosti obhajoby práv společnosti Aledo (oprávněný
zájem společnosti Aledo),
- evidence dlužníků (oprávněný zájem společnosti Aledo),
- evidence zneužívání webové stránky a služeb elektronických komunikací (oprávněný
zájem společnosti Aledo).
Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností
a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté
jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány. Základní lhůty pro zpracování osobních
údajů jsou k dispozici níže.
U zákazníků služeb společnosti Aledo je společnost Aledo oprávněna v případě, že mají
splněny veškeré své závazky vůči ní, zpracovávat v zákaznické databázi jejich základní
osobní, identifikační, kontaktní údaje, údaje o službách a údaje z jejich komunikace se
společností Aledo po dobu 10 let ode dne ukončení poslední smlouvy se společností Aledo.
V případě jednání mezi společností Aledo a potenciálním zákazníkem o uzavření smlouvy,
které nebylo završeno uzavřením smlouvy, je společnost Aledo oprávněna zpracovávat
poskytnuté osobní údaje po dobu 3 měsíců od příslušného jednání.
Faktury vystavené společností Aledo jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit

právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány
i zákaznické smlouvy.
Identifikační údaje nutné pro poskytování služby z průkazu totožnosti zákazníka jsou ze
strany společnosti Aledo zpracovávány v souladu s § 16 zákona č. 253/2008 Sb., o některých
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu po dobu 10 let
ode dne ukončení smlouvy zákazníka se společností Aledo. Pro naplnění této zákonné
povinnosti si společnost Aledo ponechává po dobu 10 let ode dne ukončení poslední služby
zákazníka kopie občanských průkazů s údaji nutnými pro poskytování služby Aledo, přičemž
ostatní údaje, které nejsou nutné pro poskytování služby, jsou na kopii průkazu začerněny.
Kamerové záznamy ze prodejen a z prostor společnostiAledo a okolí budov společnosti Aledo
jsou zpracovávány maximálně po dobu 90 dnů ode dne pořízení kamerového záznamu.

2. Zpracovávání údajů zákazníků služeb společnosti Aledo se souhlasem pro obchodní
účely
U zákazníka společnosti Aledo zpracováváme s jeho souhlasem osobní údaje pro obchodní
účely. Se souhlasem pro obchodní účely bude společnost Aledo od data účinnosti těchto
Zásad zpracovávat osobní údaje zákazníka primárně pro vytvoření vhodné nabídky produktů a
služeb společnosti Aledo nebo třetích stran a v souvislosti s oslovením zákazníka, a to
telefonicky, písemně, prostřednictvím veškerých prostředků internetové reklamy a formou
elektronické komunikace prostřednictvím kontaktních údajů nebo čísel služby. Proto si
společnost Aledo bude též o zákaznících, kteří tento souhlas udělí, uchovávat údaje o jejich
typovém chování při využívání služeb a společnosti Aledo a vytvářet a uchovávat
anonymizované analýzy chování. Veškeré tyto činnosti jsou nezbytně nutné pro oslovení
zákazníků s vhodnými marketingovými nabídkami.
Poskytnutí souhlasu k obchodním účelům je dobrovolné a zákazník jej může kdykoli odvolat.
Tento souhlas zůstává v platnosti po dobu využívání služeb společnosti Aledo a následující 3
roky poté nebo do doby, dokud jej zákazník neodvolá. Pro obchodní účely mohou být na
základě souhlasu zpracovány veškeré kategorie údajů uvedené v sekci A tohoto dokumentu (s
výjimkou podpisu a kopií identifikačních dokladů), a to po dobu, po kterou je společnost
Aledo oprávněna tyto údaje evidovat pro účely poskytování služeb, plnění zákonných
povinností a ochranu svých oprávněných zájmů, nejdéle však do odvolání souhlasu či do
uplynutí doby 3 let ode dne ukončení smlouvy o poskytování služeb společností Aledo, pokud
zákazník souhlas dříve neodvolá. Pokud subjekt údajů svůj souhlas odvolá, není tím dotčeno
zpracování jeho osobních údajů ze strany Aledo pro jiné účely a na základě jiných právních
titulů, v souladu s těmito zásadami zpracování osobních údajů.
Zákazník společnosti Aledo v případě, že umožňuje využití této služby uživatelům, potvrzuje
v rámci udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely, že je oprávněn
souhlas ohledně údajů vztahujících se k uživatelům služby odlišným od zákazníka udělit.

3. Zpracovávání údajů subjektů údajů, které udělily souhlas s marketingovým oslovením
prostřednictvím elektronického kontaktu nebo při osobním kontaktu se zaměstnancem
společnosti Aledo
U subjektů, které udělily souhlas s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického
kontaktu, zpracovává společnost Aledo s jejich souhlasem po dobu uvedenou v souhlasu
kontakty, které jí subjekt dá k dispozici pro účely marketingového oslovení s nabídkou služeb
společnosti Aledo. Pokud je tento souhlas udělen prostřednictvím internetových stránek
provozovaných společností Aledo, jsou společně s těmito kontakty zpracovány i údaje z
cookies společnosti Aledo, které jsou umístěny na internetových stránkách, na kterých byl
tento souhlas udělen, a to jen v případě, že má subjekt cookies ve webovém prohlížeči
povoleny.

4. Zpracovávání cookies z internetových stránek provozovaných společností Aledo
V případě, že má subjekt ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracováváme o
něm záznamy chování z cookies umístěných na internetových stránkách provozovaných
společností Aledo, a to pro účely zajištění lepšího provozu internetových stránek Aledo a pro
účely internetové reklamy společnosti Aledo.

C. Sdílení osobních údajů s jinými správci
Společnost Aledo je podle § 20z a § 20za zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele pro
účely ochrany práv a právem chráněných zájmů prodávajících a spotřebitelů oprávněna bez
souhlasu předat identifikační údaje, údaje vypovídající o bonitě, platební morálce a
důvěryhodnosti subjektu údajů do registrů, které slouží k vzájemnému informování
prodávajících o schopnosti a ochotě spotřebitelů plnit své závazky. Toto předání se vztahuje i
na vztahy vzniklé v rámci podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti subjektu údajů.
Společnost Aledo je oprávněna předat osobní údaje nebo umožnit k nim přístup společnosti
ALIS Tech s.r.o., IČO: 06728103, sídlem Purkyňova 649/127, Medlánky, 612 00 Brno.
Subjekt údajů s předáním osobních údajů této společnosti tímto souhlasí.

D. Kategorie příjemců osobních údajů
Společnost Aledo při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá odborné a
specializované služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje
předané od společnosti Aledo, mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají
osobní údaje pouze v rámci pokynů od společnosti Aledo a nesmí je využít jinak. Jde zejména
o poskytovatele poštovního a dopravního doručování, vymáhání dlužných pohledávek,
činnost znalců, advokátů, auditorů, správy IT systémů, internetovou reklamu nebo obchodní
zastoupení. K předání a zpracování osobních údajů dochází vždy v souladu s platnou

legislativou. Společnost Aledo dále v rámci plnění svých zákonných povinností předává
osobní údaje správním orgánům a úřadům stanoveným platnou legislativou.

E. Způsob zpracování osobních údajů
Společnost Aledo zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně. Společnost Aledo vede
evidenci veškerých činností, a to jak ručních, tak automatizovaných, při kterých dochází ke
zpracování osobních údajů.

F. Informace o právech subjektů údajů v souvislosti se zpracováním
osobních údajů
Dle nařízení má subjekt údajů v případě, že bude pro společnost Aledo identifikovatelnou
fyzickou osobou a prokáže společnosti Aledo svoji totožnost, následující práva:
1. Právo na přístup k osobním údajům
Dle čl. 15 GDPR bude mít subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje
jednak právo získat od společnosti Aledo:
- potvrzení, zda zpracovává osobní údaje,
- informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích,
kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o
existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se
subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto
zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných
informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,
skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o
vhodných zárukách při předání údajů mimo EU,
- v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii
osobních údajů.
V případě opakované žádosti bude společnost Aledo oprávněna za kopii osobních údajů
účtovat přiměřený poplatek.
Právo na potvrzení o zpracování osobních údajů a na informace bude možné uplatnit písemně
na adresu sídla společnosti Aledo.
Právo na kopii osobních údajů bude možné uplatnit v centrále společnosti Aledo na adrese
Kostelecká 5, 796 01 Prostějov, za podmínky doložení oprávněnosti uvedené žádosti.

2. Právo na opravu nepřesných údajů
Dle čl. 16 GDPR má subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm
společnost Aledo zpracovává. Zákazník společnosti Aledo má povinnost oznamovat změny

svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo. Zároveň je povinen poskytnout
společnosti Aledo součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o něm zpracovává,
nejsou přesné. Opravu provede společnost Aledo bez zbytečného odkladu, vždy však s
ohledem na dané technické možnosti. Žádost o opravu osobních údajů je možné uplatnit
v centrále společnosti Aledo na adrese Kostelecká 5, 796 01 Prostějov, za podmínky doložení
oprávněnosti uvedené žádosti.

3. Právo na výmaz
Dle čl. 17 GDPR má subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud
společnost Aledo neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Pokud
se subjekt údajů bude domnívat, že nedošlo k výmazu jeho osobních údajů, může se obrátit
písemně na společnost Aledo.

4. Právo na omezení zpracování
Dle čl. 18 GDPR má subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování,
pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá
námitku proti jejich zpracování, a to písemně na adresu sídla společnosti Aledo.

5. Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování
Dle čl. 19 GDPR má subjekt údajů právo na oznámení ze strany společnosti Aledo v případě
opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu
osobních údajů, budeme informovat jednotlivé příjemce, s výjimkou případů, kdy se to ukáže
jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Na základě žádosti subjekt údajů můžeme
poskytnout informaci o těchto příjemcích.

6. Právo na přenositelnost osobních údajů
Dle čl. 20 GDPR má subjekt údajů právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které
poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo
požádat společnost Aledo o předání těchto údajů jinému správci.
Pokud nám v souvislosti se smlouvou o poskytování služeb nebo na základě souhlasu
poskytne subjekt údajů osobní údaje a jejich zpracování se provádí automatizovaně, má právo
od nás získat takové údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
Bude-li to technicky proveditelné, lze údaje předat i Vámi určenému správci, bude-li řádně
určena osoba jednající za příslušného správce a bude možné ji autorizovat.
V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod
třetích osob, nelze vaší žádosti vyhovět. Žádost je možné uplatnit na prodejnách společnosti
Aledo po doložení oprávněnosti požadavku.

7. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
Dle čl. 21 GDPR bude mít subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních
údajů z důvodu oprávněného zájmu společnosti Aledo.
V případě, že společnost Aledo neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro
zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, společnost
Aledo zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Námitku je možné
poslat písemně na adresu sídla společnosti Aledo.

8. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely je možné kdykoliv odvolat.
Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to buď
elektronicky na emailu aledo@aledo.cz anebo v centrále společnosti Aledo na adrese
Kostelecká 5, 796 01 Prostějov.
Souhlas s marketingovým oslovením udělený ke konkrétnímu elektronickému kontaktu je
možné kdykoli odvolat elektronicky na emailu aledo@aledo.cz anebo v centrále společnosti
Aledo na adrese Kostelecká 5, 796 01 Prostějov.
Zpracování údajů z cookies je možné zamezit nastavením webového prohlížeče.

9. Automatizované individuální rozhodování včetně profilování
Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na
automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se
jej obdobným způsobem významně dotklo. Společnost Aledo uvádí, že neprovádí
automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty
údajů.

10. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů
Aniž by byly dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, máte právo
podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména ve státě Vašeho obvyklého bydliště,
místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domníváte, že
zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno GDPR.
V České republice je tímto dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů,
www.uoou.cz.
O pokroku v řešení stížnosti a o jeho výsledku Vás informuje dozorový úřad, u kterého podáte
stížnost.

11. Oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů

Ochrana Vašich osobních údajů je zabezpečena též povinností každého správce oznámit Vám
bez zbytečného odkladu porušení zabezpečení Vašich osobních údajů, pokud je
pravděpodobné, že bude mít určitý případ porušení za následek vysoké riziko pro Vaše práva
a svobody. Tato informační povinnost se nevyžaduje při zavedení určených ochranných
opatřeních, nebo vyžadovalo by její splnění nepřiměřené úsilí.

 

Centrála společnosti

Romana Čtvrtlíková, DiS.
asistentka prodeje
+420 734 230 605
office@aledo.cz

 

Aledo s.r.o. 
Náměstí spojenců 3138, 796 01 Prostějov
IČO: 29298776
DIČ: CZ29298776 

+420 734 230 605
aledo@aledo.cz

Všechny kontakty >>